ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  • Print

17 12 61 2สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดย เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สป.ทส.และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 1 – 7 สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ New