ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบการศึกษาและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

17 12 61 3วันที่ 17 ธันวาคม2561 ท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบการศึกษาและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ และแผนงานบูรณาการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศชั้น 6 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่
2. แผนงานการบูรณาการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่ 3 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อนำไปสู่เมืองที่มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานต่างๆ
3. การขับเคลื่อนและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ 2562 New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!