ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

04 01 62 1วันที่ 4 มกราคม 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สนับสนุนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ แนวทางการดำเนินงาน รายละเอียดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ในการประเมินโดยมีนายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน มีหน่วยงานราชการในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดจำนวน 33 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบึงพระราม ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!