ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

  • Print

04 01 62 2วันที่ 4 มกราคม 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชุมตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามแบบหลายพารามิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค อาคารกรมควบคุมมลพิษ New