ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการด้านการจัดการน้ำเสียจังหวัดนนทบุรี

  • Print

08 01 62 1วันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) นำโดยนางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการด้านการจัดการน้ำเสียจังหวัดนนทบุรี และร่วมจัดนิทรรศการระบบบำบัดน้ำเสียครัวเรือนอย่างง่าย ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายการจัดการน้ำเสียพื้นที่จังหวัดนนทบุรี “นนทบุรีน้ำไม่เน่าเสีย” ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ชี้แจงการดำเนินงานภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก โดยนำนโยบายของท่านผวจ.นนทบุรี มาเป็นกรอบในการดำเนินงานในพื้นที่คลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยา  เช่น การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ การให้ความรู้ในการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน ซึ่งสามารถลดบีโอดีได้ถึงร้อยละ 80 การคัดเลือกครัวเรือนริมน้ำเพื่อติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียครัวเรือนอย่างง่าย  ให้แนวทางการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี คือ ระบบขนาดเล็กซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 82 จะเน้นบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 และจะประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (MIKE11) เพื่อประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษของลำน้ำ (Carrying capacity) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบายน้ำและการผันน้ำในระดับลุ่มน้ำด้วย ซึ่งก่อนปิดประชุมท่านผวจ.นนทบุรีมีข้อสั่งการให้สนง.ทสจ.นนทบุรี และสสภ.6 มาร่วมหารือแนวทางการจัดการน้ำเสียของจังหวัดนนทบุรี ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี New