ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาคูคลอง

08 01 62 2วันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักฯมอบหมายให้ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำตามแนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร 3 ชั้น) ซึ่งจังหวัดนนทบุรีกำหนดแผนปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส ไตรมาสแรกเริ่มปฏิบัติงานในเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 โดยมีกิจกรรม 3 กิจกรรมได้แก่ 1) งานสำรวจ 2) งานพัฒนา และ3)งานการมีส่วนร่วม ผู้รับชอบหลักในแผนคือเทศบาลนครปากเกร็ด และเทศบาลนครนนทบุรี และมีจิดอาสาจากกระทรวงยุติธรรมร่วมดำเนินการด้วย ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมใหญ่ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คลองแวะ พื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด พิธีเปิด ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา โดยรมต.กระทรวงยุติธรรมเป็นประธานพิธีเปิด ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ คลองบางเขน พื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี พิธีเปิด ณ วัดฝาง คลองบางเขนเก่า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานพิธีเปิด หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมงานจิตอาสาตามแผนดังกล่าวต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!