ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

09 01 62 1วันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดย นางสาวผุสดี  เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562 มีนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานราชการทั้งหมดที่ตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จำนวน 38 หน่วยงาน ซึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!