ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสัตว์น้ำ(กุ้งแม่น้ำ) ลอยขึ้นมาตาย

  • Print

10 01 62 1วันที่ 10 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสัตว์น้ำ(กุ้งแม่น้ำ) ในบริเวณบึงสำเภาน้อย อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ลอยขึ้นมาตาย นั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง และ ผุ้ใหญ่บ้านในพื้นที่ พบว่าภายหลังที่มีการแจ้งเหตุได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองเข้ามาทำการตรวจสอบพื้นที่ ในวันที่ 10 ม.ค.61 เวลา 05.00 น. และทำการวัดค่า DO = 4 มิลกรัมต่อลิตร  เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุขาดออกซิเจน ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำภาคสนาม พบค่า DO อยู่ในช่วง 7.5-8.0 มลิกรัมต่อลิตร และ ทำการเก็บตัวอย่างน้า จำนวน 2 ตัวอย่าง ส่งวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)และกรมวิชาการ เพื่อตรวจสอบว่ามีสารพิษตกค้าง และแจ้งให้หน่วยงานใที่เกี่ยวข้อง ทราบต่อไป New