ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมหารือการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี

11 01 62 1วันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนางสาวผุสดี  เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) และผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ "โดยประเด็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงมี 3 ประเด็น คือ 1.ทบทวนยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย หมดความจำเป็นและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ หรือการติดต่อราชการของประชาชน หรือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับกระบวนการในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่องานบริการ     2.พัฒนาฐานข้อมูล Big Data ที่สามารถใช้ประโยชน์เชื่อมโยงกับหหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 3.ทบทวนภารกิจสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เช่น การติดตามตรวจสอบ  การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!