ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

12 01 62 1วันเสาร์ที่  12 มกราคม 2562  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี  นำโดย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ภายใต้กิจกรรมงาน จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ  ลดภัยสิ่งแวดล้อม  ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก  และโฟม โดยให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา นอกจากนี้เทศบาลนครนนทบุรี ให้ความร่วมมือ จัดกิจกรรม  จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ รณรงค์การจัดภาชนะอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดโฟม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!