ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประสานความร่วมมือการบูรณาการด้านการจัดการขยะมูลฝอยระดับพื้นที่

  • Print

14 01 62 1วันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานฯ นางสาวผุสดี  เยี่ยมสวัสดิ์  จัดประชุมประสานความร่วมมือการบูรณาการด้านการจัดการขยะมูลฝอยระดับพื้นที่ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม  การจัดการสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการและการจัดการของเสียอันตราย โดยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทสจ.  สถจ. สสจ. อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กอ.รมน. ในพื้นที่รับผิดชอบ และได้รับความร่วมมือจากบริษัทเจนโก้ให้ข้อมูลแนวทางการขนส่งและการกำจัดของเสียอันตราย New