ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประสานความร่วมมือการบูรณาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่

15 01 62 1วันที่ 15 มกราคม 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  จัดประชุมประสานความร่วมมือการบูรณาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวันที่ 2 เพื่อรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา การจัดการคุณภาพน้ำ  ขยะมูลฝอย คุณภาพอากาศ รวมทั้งการให้คำปรึกษาในการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษและการจัดการข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมาย  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทสจ.  สถจ. สสจ. อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และกอ.รมน.เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพอากาศในภาวะวิกฤติ อย่างเหมาะสมเป็นระบบ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!