ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และการนำไปใช้”

16 01 62 3วันที่ 16-17 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และการนำไปใช้” ณ ห้องประชุม 101 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของสำนักงาน ต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!