ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ประสาน อปท.และสำรวจระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

  • Print

17 01 62 2วันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ประสาน อปท.และสำรวจระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยลงสำรวจระบบประปาหมู่บ้านพื้นที่ ทต.พรหมบุรี อบต.พระงาม อบต.โรงช้าง อบต.บ้านแป้ง อบต. ท่างาม และอบต.หัวไผ่ จ.สิงห์บุรี เพื่อคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพนำ้ประปาหมู่บ้านปีงบประมาณ 2562 New