ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.

  • Print

31 01 62 1วันที่ 31 มกราคม 2562 นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมประชุมหารือกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. โดยมีพลโท เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯเป็นประธาน เพื่อวางกรอบการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลให้เกิดมลพิษที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมประชุมประกอบด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.5 สสภ.13 และทสจ.จังหวัดปริมณฑล โดยแนวทางการตรวจสอบจะเน้นการปรับปรุงแก้ไขให้อุปกรณ์กำจัดฝุ่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นโรงงานประเภทที่ใช้หม้อต้มน้ำ ฟอกย้อม ผลิตอาหาร หล่อหลอมโลหะ ที่ใช้น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง แบ่งชุดปฏิบัติการจังหวัดละ 1 ทีม ประกอบด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อำเภอ อปท. ทสจ. สสจ. สสภ. และปภ.จังหวัด จะเริ่มดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป New