ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสำรวจและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ

02 02 62 1วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวผุสดี  เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) มอบหมายให้ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมสำรวจและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5 กับกอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี สนง.ทสจ.นนทบุรี สนง.สสจ.นนทบุรี อปท. ตำรวจ และกกล.รส. ช่วงเช้าเข้าตรวจบจก.อุตสาหกรรมวิวัฒน์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด ตรวจการทำงานของระบบบำบัดอากาศเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย และการปฏิบัติตามมาตรา 80 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ช่วงบ่ายเข้าตรวจบ.กสิสุรีย์ จำกัด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด ทั้งนี้คณะตรวจสอบฯได้บันทึกการตรวจสอบโรงงานตามที่ตรวจพบ และข้อมูลที่ได้จากเอกสาร และลงนามพร้อมกันทุกหน่วยงาน สำหรับปัญหาที่ตรวจพบสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีจะได้ออกคำสั่งให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!