ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

04 02 62 2วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) มอบหมายให้ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการติดตามโรงงานบริษัทอุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด และบริษัท กสิสุรีย์ จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และพิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่...../2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จากโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี และแผนการตรวจกำกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดฝุ่นและมลพิษทางอากาศ ทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มีเป้าหมายการตรวจโรงงานฯที่มีหม้อต้มไอน้ำ ระยะเร่งด่วน จำนวน 30 โรง จากโรงงานที่มีหม้อต้มไอน้ำทั้งหมด 101 โรง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาแบบบันทึกการตรวจโรงงานร่วมกันเพื่อใช้ในการตรวจโรงงาน ให้เสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!