ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs ประชารัฐ

12 02 62 2วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs ประชารัฐ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีกิจกรรมการอบรมเพิ่มศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง อปท. และศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบชุมชนปลอดขยะ ณ ชุมชนบ้านสวัสดี ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ 160 คน จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!