ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานการจัดการความรู้

15 02 62 1วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยคณะทำงานการจัดการความรู้ ของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม” จัดโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล สป.ทส. ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์  พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน สาระสำคัญของการประชุม คือ ให้หน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 รวม 28 หน่วยงาน  สามารถกำหนดหัวข้อและประเด็นการจัดทำ KM ขององค์กร รวมถึงการจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!