ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 02 62 2วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทสวนสัตว์แห่งใหม่ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีนายจรูญศักดิ์  สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุม สวนสัตว์แห่งใหม่ มีขนาดพื้นที่ 300 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้มีการจัดการในเรื่องขยะมูลฝอยภายในสวนสัตว์ทำเป็น zero waste มีเพียงขยะด้านหน้าโครงการ ให้ อปท. ในพื้นที่นำไปกำจัด ด้านน้ำเสีย มีการบำบัดแล้วนำมาใช้ประโยชน์ภายในสวนสัตว์  ส่วนของเสียมูลสัตว์นำไปผลิตทำกระดาษ และทำปุ๋ยหมัก New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!