ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม

  • Print

Reo Meet

เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เข้าร่วมประชุม การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 13 - 14  ธันวาคม  2554 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1  มีวาระที่สำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปี 2555 การจัดทำคำของบประมาณในปี 2556 ตัวชี้วัดของ สสภ. ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่าง ๆ  และการหารือการประสานงานความร่วมมือการปฏิบัติราชการระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคกับหน่วยงานส่วนกลาง