ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานด้านเทคนิควิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

201254เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ นางประนอม  ปิยะสาธุกิจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านเทคนิควิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีรองเลขาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวาระที่สำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑  การดำเนินงานร่วมระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!