ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2

Tec17012012เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 นางประนอม  ปิยะสาธุกิจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านเทคนิควิชาการ ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี รองเลขาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช) เป็นประธานการประชุม มีวาระที่สำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 การพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556 (จังหวัดเพิ่มเติม) และการพิจารณากลั่นกรองโครงการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และการเตรียมการประชุมสัมมนา เรื่อง แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!