ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

T20012012ดร.อัมพันพินธุ์  พินทุกนก ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่คณะนักศึกษาผู้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2554 จาก 2 สถาบัน ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 2 คน สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 3 คน โดยมีคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!