ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖


24 260155เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ นางประนอม  ปิยะสาธุกิจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ชี้แจงรายละเอียดและยืนยันความพร้อมในการดำเนินโครงการ 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!