ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

210555เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 นนทบุรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี ติดตาม ตรวจสอบ สถานภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อการประเมินสถานภาพของระบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการแก่เทศบาลนครนนทบุรี

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!