ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเผยแพร่แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม ประจำปีงบประมาณ 2555

Obrom

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเผยแพร่แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม ประจำปีงบประมาณ 2555 กลุ่มพื้นที่ จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1304 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6  โดยมีโรงพยาบาล/สถานพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมรวม  95 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิทยา พุกกะมานเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการประชุม 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!