ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.6 ร่วมติดตามตรวจสอบการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์

240555 1

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 และตัวแทนจากห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ติดตามและตรวจสอบที่ดินสาธารณะประโยชน์(ถนนไมตรี) เพื่อการขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ของบริษัท งามวงศ์วาน ชอปปิ้งมอลล์ จำกัด เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุมและถูกต้อง ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!