ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.6 ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

250555เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคูคต เจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี ติดตาม ตรวจสอบ สถานภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล เพื่อประเมินสถานภาพของระบบและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!