ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.6 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าสมรรถนะขยะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน แก่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 25 กรกฎาคม  2555New

 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!