ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.6เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่ง

15เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ กทม. ในวันที่ 27  กรกฎาคม 2555

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!