ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

245เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จัดฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับลูกเสือแกนนำของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดเขมาภิราตารามวรวิหาร พระอารามหลวง เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!