ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

91สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.พิทยา พุกกะมาน) เป็นประธานในพิธีเปิด

 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!