ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

80สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ได้รับเกียรติจาก ดร.พิทยา  พุกกะมาน  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 400 คน 

 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!