ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมทบทวนการบริหาร ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

10 9 55ดร.อัมพันพินธุ์  พินทุกนก ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เป็นประธานการประชุมทบทวนการบริหารห้องปฏิบัติการสำนักงานฯ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศูนย์เตือนภัย ชั้น 1  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!