ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.6 เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะในการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย (3Rs) หรือของเสียอันตรายจากชุมชน

110955เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะในการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย (3Rs) หรือของเสียอันตรายจากชุมชน ภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในวันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปทุมธานี

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!