ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแผนเตรียมการป้องกันและรับมืออุทกภัย สบอช.

14 15 9 55ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (ดร.อัมพันพินธุ์  พินทุกนก) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแผนเตรียมการป้องกันและรับมืออุทกภัย สบอช. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2555 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศร๊อยุธยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศร๊อยุธยา (นายวิทยา  ผิวผ่อง) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!