ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสรุปการรายงานผลการศึกษาดูงานและแผนการพัฒนางานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

26 6 56เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 นางประนอม  ปิยะสาธุกิจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เข้าร่วมประชุมสรุปการรายงานผลการศึกษาดูงานและแผนการพัฒนางานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ตามโครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรม ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุรพล วาณิชเสนี เป็นประธาน 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!