ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร " การตรวจติดตามคุณภาพภายใน(ตามมาตรฐาน ISO 19011) เพื่อรองรับข้อกำหนดISO/IEC 17052:2017 07 August 2018 109
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ 07 August 2018 162
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม" 07 August 2018 72
เข้าร่วมประชุม โครงการส่งเสริมแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส 07 August 2018 129
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 06 August 2018 120
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ครั้งที่ 4 03 August 2018 118
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ปัญหาน้ำเสีย บทบาทเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ และสังคมคาร์บอนต่ำ 03 August 2018 126
ลงพื้นที่ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว 03 August 2018 122
ร่วมประชุมสร้างความรู้​ความเข้าใจ​การขับเคลื่อน​แผน​แม่บทส่งเสริม​คุณธรรม​แห่ง​ชาติ​ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) 03 August 2018 133
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร " การประเมินความเสี่ยงและโอกาส (Risk Assessment) เพื่อรองรับข้อกำหนดISO/IEC 17052:2017 02 August 2018 104

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!