ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
สัมมนาวิชาการเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 25 January 2013 491
ร่วมประชุมงานแถลงข่าว D-DAY บังคับใช้กฎหมาย “มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕” 23 January 2013 374
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวงมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 23 January 2013 321
อบรมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรา80แก่เจ้าของ ผู้ประกอบการ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ จังหวัดอ่างทอง 22 January 2013 359
วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวง มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 18 January 2013 377
ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเพื่อความเข้าใจวิธีการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 16 January 2013 357
อบรมแหล่งกำเนิดมลพิษในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 15 January 2013 420
อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14 January 2013 336
วันเด็กแห่งชาติ 14 January 2013 358
อบรมแหล่งกำเนิดมลพิษในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 14 January 2013 439

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!