ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
วิทยากรบรรยายกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 28 September 2012 597
พิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2554 (EIA Monitoring Awards 2011) 28 September 2012 602
ประชุมเพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 28 September 2012 892
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและการลักลอบทิ้งกากของเสีย” 25 September 2012 399
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำกรณีเรื่องร้องเรียน 20 September 2012 351
ประชุมโครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ 20 September 2012 473
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่อยู่ในความรับผิดชอบการกำกับดูแลของสายงานปฏิบัติการ 2 ครั้งที่ 2/2555 ของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 20 September 2012 406
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแผนเตรียมการป้องกันและรับมืออุทกภัย สบอช. 16 September 2012 444
ประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ 14 September 2012 379
สสภ.6 เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะในการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย (3Rs) หรือของเสียอันตรายจากชุมชน 12 September 2012 524

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!