ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน 28 March 2012 355
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบการกำกับดูแลของสายงานปฏิบัติการ 2 26 March 2012 372
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2554 26 March 2012 598
ประชุมคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3.4 จังหวัดสมุทรปราการ 26 March 2012 460
ประชุมเวทีสาธารณะโครงการการจัดทำแนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 23 March 2012 436
การอบรมความรู้เบื้องต้นด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาดเพื่อการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 22 March 2012 474
สสภ. 6 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 19 March 2012 457
ประชุมเพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 16 March 2012 497
การประชุมเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงของมลพิษอุตสาหกรรมต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 2 14 March 2012 444
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบข้อมูลคุณภาพน้ำ 13 March 2012 391

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!