ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
สสภ.6 ร่วมประชุม สป.ทส. สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก 21 May 2012 349
ประชุมเสริมศักยภาพเครือข่ายพหุภาคีโดยการถอดบทเรียนการทำงานในรายพื้นที่ 18 May 2012 487
ติดตาม ตรวจสอบ สถานภาพระบบกำจัดขยะติดเชื้อ 18 May 2012 423
ติดตาม ตรวจสอบ สถานภาพระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 18 May 2012 565
ศึกษาดูงานระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและอบจ.นนทบุรี 17 May 2012 677
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2555 14 May 2012 495
เจ้าหน้าทีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เข้ารับการประเมินผลขั้นที่ 5 หลักสูตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ 14 May 2012 422
อบรมในหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 14 May 2012 405
เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Design, Operation and Management of Decentralized Wastewater Treatment Systems 14 May 2012 482
เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ได้รับทุนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร. : TICA) และ JICA 10 May 2012 341

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!