ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ประชุมคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3.4 จังหวัดสมุทรปราการ 26 March 2012 526
ประชุมเวทีสาธารณะโครงการการจัดทำแนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 23 March 2012 529
การอบรมความรู้เบื้องต้นด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาดเพื่อการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 22 March 2012 609
สสภ. 6 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 19 March 2012 583
ประชุมเพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 16 March 2012 627
การประชุมเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงของมลพิษอุตสาหกรรมต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 2 14 March 2012 571
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบข้อมูลคุณภาพน้ำ 13 March 2012 530
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12 March 2012 555
ตรวจสอบกรณีร้องเรียนรถบรรทุกลักลอบปล่อยสารเคมี จังหวัดสมุทรปราการ 12 March 2012 643
ประชุมชี้แจงการทำงานและซักซ้อมการแจ้งเตือนภัย เครือข่ายเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม ปี 2555 02 March 2012 623

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!