ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
วิทยากรบรรยายการส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะรีไซเคิลในโรงเรียน 29 July 2011 791
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง 29 July 2011 626
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) 29 July 2011 828
ตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ครั้งที่ 2/2554 จังหวัดปทุมธานี 29 July 2011 1451
โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทผลิตภัณฑ์สบู่เหลว ปี 2554 29 July 2011 772
ตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่าที่เข้าร่วมโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ปี 2554 จังหวัดสมุทรปราการ 29 July 2011 1263
ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค 29 July 2011 627
ติดตามตรวจสอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอย 29 July 2011 667
ติดตามโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น 29 July 2011 822
รับฟังความคิดเห็นร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 29 July 2011 725

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!