ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค 29 July 2011 724
ติดตามตรวจสอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอย 29 July 2011 742
ติดตามโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น 29 July 2011 938
รับฟังความคิดเห็นร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 29 July 2011 821
ประชุมและรับฟังความคิดเห็นต่อแผนการบริหารจัดการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร 29 July 2011 668
จัดนิทรรศการในงานเดิน-วิ่งและปลูกต้นไม้ “สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ มินิมาราธอน” 29 July 2011 817
ติดตามตรวจสอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะมูลฝอย 29 July 2011 759
ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อร่างหลักเกณฑ์พื้นฐานในการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และแปรรูปใช้ใหม่ 29 July 2011 649
ตรวจแนะนำเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทผลิตภัณฑ์สบู่เหลว ปี 2554 29 July 2011 731
ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยที่ วช.ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 29 July 2011 756

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!