ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Fukuoka Method Semi - Aerobic Landfill) 17 August 2018 29
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและพัฒนารูปแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนครั้งที่ 1 17 August 2018 22
ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีกลิ่นเหม็นจากการผลิตที่นอนและหมอนจากยางพารา 17 August 2018 29
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดการน้ำเสีย และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 17 August 2018 20
จัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 17 August 2018 17
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561 16 August 2018 16
ร่วมประชุมโครงการความร่วมมือในการดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด(CDM) 16 August 2018 11
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานปรับปรุง ขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 16 August 2018 17
ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 16 August 2018 22
เป็นวิทยากรโครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ 16 August 2018 17

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!