ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 21 July 2018 20
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 20 July 2018 26
ร่วมเป็นคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินโครงการชุมชนคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2561 20 July 2018 28
ร่วมหารือปัญหาและความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของจังหวัดนนทบุรี 19 July 2018 23
ร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง การเตรียมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 18 July 2018 17
ประชุมเขิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ 18 July 2018 15
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 18 July 2018 16
ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561 18 July 2018 18
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 17 July 2018 31
ลงพื้นที่ตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 13 July 2018 20

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!