ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ ตามประเด็นการพัฒนาภาค" 09 November 2017 39
ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 08 November 2017 47
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติเรื่อง"รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม:ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 08 November 2017 43
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและช่วยเหลือประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมในภาวะอุทกภัย ครั้งที่ 3 07 November 2017 44
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากแนวคิดทฤษฎี สู่การปฏิบัติจริง 07 November 2017 45
ร่วมประชุมหารือคณะ ทสม.จังหวัดนนทบุรี ถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี 07 November 2017 31
ลงพื้นที จังหวัดอ่างทอง สำรวจพื้นที่น้ำท่วมขัง ตรวจวัดค่าอ๊อกซิเจนละลายในน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำ 06 November 2017 32
เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่องการบำบัดและควบคุมมลพิษ 06 November 2017 28
ร่วมการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 06 November 2017 33
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 2/2560 06 November 2017 41

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!