ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ศึกษา-ดูงานผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำของเครือข่ายทสม. 12 March 2018 145
เข้าร่วมประชุมโครงการการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 09 March 2018 138
เข้าร่วมการสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08 March 2018 217
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน 08 March 2018 159
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การความคุมการผลิต การดูแลรักษา การเก็บตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน” 08 March 2018 225
ร่วมประชุมรับทราบนโยบายและทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 08 March 2018 188
ร่วมประชุมการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 07 March 2018 169
ประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) 06 March 2018 194
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 06 March 2018 143
ลงพื้นตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 06 March 2018 172

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!