ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 19 October 2017 67
ตรวจสอบข้อท็จจริงเรื่องร้องเรียนการปล่อยน้ำเสียของศูนย์การค้า จ.นนทบุรี 18 October 2017 64
ศึกษาดูงาน"ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ"ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 17 October 2017 56
ร่วมประชุมปรึกษาหารือ กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 17 October 2017 48
ร่วมประชุม การส่งมอบงานในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดใหม่ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 16 October 2017 50
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ครั้งที่ 1 16 October 2017 58
ร่วมประชุมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและโมบายแอปพลิเคชั่น "Smart EIA" 12 October 2017 64
อบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 12 October 2017 32
"ศูนย์ติดตามและช่วยเหลือประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมในภาวะอุทกภัย" 11 October 2017 77
ประชุมเตรียมการตามแผนการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย 11 October 2017 63

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!