ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ประชุมเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 28 August 2018 213
ร่วมประชุมเตรียมการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหาครและปริมณฑล 28 August 2018 151
ร่วมประเมินโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร 28 August 2018 253
ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 28 August 2018 194
ร่วมประชุมภายใต้โครงการแนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 27 August 2018 261
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์มาตรฐาน และแนวทางการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 23 August 2018 225
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่างยุทธศาสตร์ชาติและการมีส่วนร่วม 23 August 2018 257
รับมอบอลูมิเนียม 23 August 2018 209
ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 4 ครั้งที่ 2/2561 22 August 2018 194
ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ 22 August 2018 174

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!